Poziv na redovnu glavnu skupština dioničkog društva

Poziv na redovnu glavnu skupština dioničkog društva

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 118/03, 107/07) Uprava Društva saziva

REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU

I. Glavna skupština dioničkog društva INSTRUMENTARIA d.d., Sesvete, Rimski put 31, održat će se dana 29.08.2023. u 12,00 sati u prostorijama Društva, Sesvete, Rimski put 31.

II. Za Glavnu skupštinu predlaže se

Dnevni red

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara ili njihovih zastupnika

2. Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2022. god.
2.1. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2022. god.
2.2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva za 2022. god.
2.3. Izvješće revizije Društva o poslovanju Društva za 2022. god.

3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2022. god.

4. Donošenje odluke o davanju razrješnice– odobrenje za rad Upravi Društva za 2022. god.

5. Donošenje odluke o davanju razrješnice – odobrenje za rad članovima Nadzornog odbora za nadzor vođenja poslova Društva u 2022. god.

6. Donošenju odluke o imenovanju revizora Društva za 2023. god.

7. Došenje odluke o prihvaćanju usklađenja iznosa temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala koji se odnosi na pojedinačne dionice a sukladno odredbama zakona o trgovačkim društvima te sve sukladno propisima o uvođenju eura u Republici Hrvatskoj

8. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni statuta Društva INSTRUMENTARIA d.d.

 

III. Uprava predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. Odluka o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2022. god.

2.1. Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2022. god.
2.2. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja za 2022. god.
2.3. Usvaja se izvješće neovisnog revizora društva Audit d.o.o. o istinitosti i objektivnosti financijskog stanja i rezultata poslovanja za 2022. godinu.

Ad 3. Odluka o upotrebi dobiti za 2022. god.

Dobit Društva za poslovnu 2022. god. u iznosu 7.678,00 HRK odnosno 1.019,04 EURA koristi se za pokriće dijela gubitka proteklog razdoblja.

Ad 4. Odluka

Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2022. god.

Ad 5. Odluka

Daje se razrješnica (odobrava rad) Nadzornom odboru za nadzor poslova Društva u 2022. god.

Ad 6. Odluka

Za revizora Društva za 2023. god. imenuje se revizorsko društvo: Audit d.o.o., Radnička cesta 54 iz Zagreba.

Ad 7. Odluka

Usvaja se provedba usklađenja iznosa temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala koji se odnosi na pojedinačne dionice a sukladno odredbama zakona o trgovačkim društvima te sve sukladno propisima o uvođenju eura u Republici Hrvatskoj. Sukladno Zakonu konvertirana nominalna vrijednost dionice se zaokružuje na 26,00 eura. Temeljni kapital društva iznosi 2.653,696,00 eura. A razlika se u iznosu od 55.574,6882 eura treba prenijeti  na posebne rezerve unutar kapitala Društva.

Ad 8. Odluka

Odobrava se izmjena i dopuna statuta Društva INSTRUMENTARIA d.d..

IV. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini ima onaj dioničar čije su dionice upisane u registar vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD), te koji prethodno unaprijed prijave (dioničar ili zastupnik dioničara) svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, najkasnije sedmog dana prije njenog održavanja, i to preporučenom pismenom pošiljkom, odnosno osobno u prostorijama sjedišta Društva u Sesvetama, Rimski put 31. Punomoć za zastupanje dioničara – pravnih osoba, mora biti ovjerena službenim pečatom dioničara. Punomoć se predaje Društvu zajedno s prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

V. Sukladno članku 289. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, ako se zbog nedostatka kvoruma potrebnog za odlučivanje Glavna skupština sazvana za 29.08.2023 god. ne bi mogla održati, Pričuvna skupština određuje se za 19.09.2023. god. u isto vrijeme i na istom mjestu. U slučaju da ni na Pričuvnoj skupštini ne bude propisanog kvoruma, ona će se održati bez obzira na broj prisutnih i zastupljenih dioničara, a odluke će se donositi većinom danih glasova.

VI. Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluke bit će dostupni dioničarima na uvid na adresi sjedišta Društva, Sesvete, Rimski put 31, radnim danom od 8 do 12 sati, tijekom 7 dana prije održavanja Glavne skupštine.

Share this post